اخبار مهم:

* نگاهي كوتاه به آموزش و پرورش باغبادران *

اداره آموزش و پرورش باغبادران مسئوليت تعليم وتربيت بيش از ده هزار نفر دانش آموز را درمنطقه اي گسترده و پراكنده و در دو شهر باغبادران و چرمهين و سي وسه روستا به عهده دارد. اين دانش آموزان در بيش از يكصد مدرسه در سه دوره تحصيلي مشغول هستند. * تاريخچه تعليم وتربيت در بخش باغبادران آموزش و پرورش در اين منطقه بنا به اسناد تاريخي فراوان از قدمت بالايي بر خوردار است قبل از اينكه آموزش و پرورش به شكل فعلي مرسوم باشد در صدها سال مكتب خانه ها در نقاط مختلف اين منطقه فعال بوده اند و خواندن و نوشتن و حساب كردن و آموزش قرآن، اخلاق و آموزشهاي ديني عمده فعاليتهاي اين مكتب خانه ها را تشكيل مي داده است. آموزش خط و پرداختن به نگارش قرآن كريم موجب شده است تا امروزه نسخ خطي بسيار نفيسي از قرآن كريم براي نسلهاي امروز به يادگارمانده باشد از جمله مرحوم ملا زين العابدين باغبادراني پنجاه و چهارمين جلد قرآن خطي خود را در صد وهشتاد و پنج سال پيش تحرير نموده است. از مكتب داران معروف مي توان به ملا دوست محمد(از منجمان بزرگ عصر خويش بوده است)، ملا عبدالمحمود، ملا يحيي، ملا محمدعلي، صدر العلما ملا عليجان، ملا عوضعلي و شيخ حسين ايراني اشاره كرد. همچنين در اين ايام مكتب داران بزرگي در سطح روستاها و نقاط مختلف منطقه چراغ تعليم وتربيت را همواره فروزان و روشن نگاه داشته اند. سيد ابراهيم ميرزا، سيدنعمت اله (اعتماد الشريعه همامي)،ملا محمدفاصل همامي، سيد ابراهيم مقدس سعيدآبادي، محمدعلي فريدون پور موركاني، شيخ عبدالجبار شمس موركاني، ملا عبداله كرچگاني، ملا رمضان كرچگاني، سيدجواد حقي، ملا رجبعلي چرمهيني، كربلائي حيدر چرمهيني، ملا هاشم كچوئي، ملا ميرزا كچوئي از جمله چهره هاي درخشان اين عرصه هستند. همچنين مكتب داران زن از جمله صغري سلطان فرزند ملا عبدالحسين و چندين نفر از زنان مكتب دار به تعليم و تربيت بانوان پرداخته اند.

*آموزش و پرور ش به سبك جديد *

آموزش و پرورش به سبك جديد در بخش باغبادران با تاسيس دبستان بزرگمهر باغبادران به عنوان مدرسه لنجانات در سال 1305 شكل گرفت و پس از آن در سال 1319 اولين دبستان دخترانه به نام مهر در باغبادران تاسيس شد و به همين ترتيب مدارس بعدي در نقاط مختلف بخش تاسيس شده است.

روابط عمومي آموزش و پرورش باغبادران

آخرین اخبار